Všeobecná ustanovení

Provozovatel:

Induka s.r.o.

Poljanovova 3159

143 00 Praha 4

IČ:65411901

t.: 736611977

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínky) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. 

Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

 Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou včetně DPH a platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. U objednávek s doručením mimo území České Republiky, je požadována platba předem.

 

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění v ČR budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů a u zákazníka budou doručeny do 4 - 5 pracovních dní, ve výjimečných případech může být lhůta delší.

Dodávky předmětu plnění mimo ČR  budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů a u zákazníka budou doručeny do 5 pracovních dní, ve výjimečných případech může být lhůta delší. Podmínka pro zaslání je platba předem na náš účet č.:6558550287/0100 za zboží a za poštovné. Základní cena poštovného je stanovena na 320,-Kč za  balík do 3kg. Cena balíků nad 3kg se stanovuje podle váhy a rozměrů konkrétní zásilky na základě platných ceníků České pošty.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení objednává prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad.

Dopravní podmínky

Zboží je kupujícímu dopravováno dle objednávky a kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.

 Rozpor s kupní smlouvou, Reklamace

Jako v každém obchodě, tak i v našem e-shopu olympgym.com se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat. Protože se snažíme nabízet pouze kvalitní zboží prvotřídní kvality, jsme připraveni Vám vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se  prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této  lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o  neodstranitelnou vadu.

 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

 • Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.

 • Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.

 • Zboží, které reklamujete, se doporučuje vrátit včetně dokladu prokazujícího  jeho zakoupení v našem e-shopu, záručního listu a přesného popisu závady.

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.

 • Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.

 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním

 • Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace   prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě  pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena  nebyla.

 • Prodávající vydá písemné (popř. e-mailové)  potvrzení o datu a způsobu  vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění,  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ  zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění  tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po  dobu platnosti záruky.

 • Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.

 • Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.

 • Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

 

Místo reklamace

K vyřizování výměn velikostí a reklamací použijte následující kontakt:

Galerie HARFA - Fitness shop (zvýšené přízemí)

Českomoravská 2420/15a

190 00 Praha 9

e-mail:halashop@volny.cz 

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena (bez poštovného):

 • odešlete dopis (nejlépe emailem) na místo reklamace s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

 • zboží doručte na místo reklamace

 • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit

 • tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky, sáčky do vysavačů apod.) a na zboží pořízené na leasing

 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí,  podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů  ve znění pozdějších novel. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje.

Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

 • jméno a příjmení

 • úplná poštovní adresa

 • telefonické, případné e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

 • jméno firmy

 • úplná poštovní adresa

 • telefonické, e-mailové popř. faxové spojení

 • IČ, DIČ

 • bankovní spojení

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Údaje o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost. Používáním našeho internetového obchodu www.vyziva-fitness.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.