Rozpor s kupní smlouvou, Reklamace

Jako v každém obchodě, tak i v našem e-shopu Výživa-fitness se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat. Protože se snažíme nabízet pouze kvalitní zboží prvotřídní kvality, jsme připraveni Vám vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se  prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této  lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o  neodstranitelnou vadu.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.

Zboží, které reklamujete, se doporučuje vrátit včetně dokladu prokazujícího  jeho zakoupení v našem e-shopu, záručního listu a přesného popisu závady.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.

Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním

Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace   prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě  pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena  nebyla.

Prodávající vydá písemné (popř. e-mailové)  potvrzení o datu a způsobu  vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění,  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ  zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění  tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po  dobu platnosti záruky.

Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.

Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.

Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

 

Místo reklamace

K vyřizování výměn velikostí a reklamací použijte následující kontakt:

OC EDEN - Fitness shop

Vršovická 1527

100 00 Praha 10

e-mail: halashop@volny.cz 

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena (bez poštovného):

odešlete dopis (nejlépe emailem) na místo reklamace s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

zboží doručte na místo reklamace

zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit

tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky, sáčky do vysavačů apod.) a na zboží pořízené na leasing

při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.